pomoc

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP

 

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Potrzebujesz zezwolenie, jeśli chcesz:

  • prowadzić roboty w pasie drogowym;
  • umieścić w pasie drogowym liniowe urządzenia obce (niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym);
  • umieścić w pasie drogowym inne urządzenia obce niż określone powyżej oraz reklamy;
  • zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę:

Zezwolenie musisz uzyskać zanim zajmiesz pas drogowy. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Wnioski dostępne na stronie internetowej www.mzidit.pl, w zakładce „Jak załatwić sprawę?” –„Wnioski”

 

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

Załączniki do wniosku:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2) Zatwierdzony przez Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez MZIDiT, projekt organizacji ruchu (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W przypadku zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez MZIDIT.

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

4) Oświadczenie  inwestora:

  • o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub,
  • o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub,
  • o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego.

5) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

6) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

7) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,

8) Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (do wglądu).

 

II. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego tj. w szczególności urządzenie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne lub elektroenergetyczne, niezwiązane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, z wyjątkiem kanału technologicznego

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

Załączniki do wniosku:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2) Kopia decyzji lokalizacyjnej.

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

4) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

5) Numer uzgodnienia ZUD (dotyczy sieci).

 

III. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych np. obiektu budowlanego lub reklamy

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

Załączniki do wniosku:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  a w przypadku umieszczenia  reklamy – z podaniem jej wymiarów.

2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

4) Kopia decyzji lokalizacyjnej.

5) Oświadczenie o posiadaniu właściwego zezwolenia wydanego przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek.

 

IV. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ( np. worki typu BIG-BAG, kontenery na odpady, koperty, letnie kawiarenki)

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

Załączniki do wniosku:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2) Zatwierdzony przez Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez MZIDiT, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w  istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

4) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).