pomoc

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP

Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej uzyskuje się między innymi za pomocą zjazdu.

Do budowy zjazdu lub przebudowy zobowiązany jest inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi), po uzyskaniu zezwolenia zarządu drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.mzidit.pl, w zakładce "Jak załatwić sprawę ?" - "Wnioski"

 

Załączniki do wniosku:

1) 2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500  z naniesioną lokalizacją wnioskowanego zjazdu.

2) Kopia dowodu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do w/w nieruchomości.

3) Koncepcja zagospodarowania nieruchomości, która będzie obsługiwana przez wnioskowany zjazd.

4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (oryginał). Wydanie zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142).

    Uwaga: Opłatę należy uiścić na konto lub w kasie Urzędu Miasta we Włocławku.

5) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jesli Wnioskodawce działa przez pełnomocnika

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

6) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
 Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).