pomoc

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP

 

Kiedy potrzebne jest zezwolenie 

Przepisy zabraniają umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Należy uzyskać zezwolenie zarządu drogi na ich lokalizację w pasie drogowym.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zezwolenie musisz uzyskać zanim rozpoczniesz realizację swojej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Należy przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych oraz innych urządzeń obcych,

lub

2. Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy,

lub

3. Wniosek o wydanie prawa dysponowania gruntem.

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.mzidit.pl, w zakładce "Jak załatwić sprawę" - "Wnioski

Załączniki do wniosku:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

    Informacja dodatkowa

Na szczegółowym planie sytuacyjnym w skali 1: 500 powinna być zaznaczona lokalizacja liniowego urządzenia obcego/innego urządzenia obcego lub  reklamy.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym reklamy należy załączyć szkic konstrukcji reklamy (informacje dotyczące montażu – na jakiej wysokości, na jakiej konstrukcji będzie zamocowana, wizualizacja reklamy).

2.  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).