pomoc

Zajęcie pasa drogowego

Dyrektor Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, z upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek, załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, dotyczące również zajmowania pasów drogowych.

Celem uzyskania zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku (można go pobrać osobiście w MZIDIT lub pobrać ze strony internetowej MZIDIT):

I. Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez MZIDIT, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych*. (Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).
  3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  4. Projekt sposobu zabezpieczenia pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu*.
  5. Oświadczenie inwestora:
  • o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym* lub,
  • o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej* lub,
  • o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego*.

 

6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy*.

7. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

8. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót*,

9. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (do wglądu).

 

II. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :

1.  Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2. Kopia decyzji lokalizacyjnej.

3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy*.

4.  Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

 

 

III. Ustawienie tablic reklamowych:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy.

2) Zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez MZIDIT, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych*.

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy.*.

4) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej*
(jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

5) Kopia decyzji lokalizacyjnej.

6) Oświadczenie o posiadaniu właściwego zezwolenia wydanego przez Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Włocławek*.

7) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia Rejonu Energetycznego Włocławek na umieszczenie
reklamy na słupach oświetleniowych lub energetycznych.*

 

IV. Umieszczenie kiosku lub punktu handlowego:

1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2) Zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim zaopiniowaniu przez MZIDIT, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych*.

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy.*.

4) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej*
(jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

5) Kopia decyzji lokalizacyjnej.

6) Oświadczenie o posiadaniu właściwego zezwolenia wydanego przez Wydział Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Włocławek*.

 

V. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności:

 1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2) Zatwierdzony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, po uprzednim
zaopiniowaniu przez MZIDIT, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych*.

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy.*

4) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej*
(jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

 

Po złożeniu wniosku oraz podanych wyżej załączników Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku wyda stosowną decyzję na zajęcie pasa drogowego, w której określi technologię odbudowy zajętego pasa drogowego lub przywrócenia pasa do stanu pierwotnego, powierzchnię zajęcia, terminy zajęcia oraz opłaty.