pomoc

Aktualności

2022.07.19 - Ogłoszenie o naborze – Kontroler biletowy

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21 zatrudni pilnie pracownika na stanowisku – Kontroler biletowy w autobusach komunikacji miejskiej MPK Sp. z o.o. Włocławek.

Warunki pracy:

  • umowa o pracę (pełny etat);
  • wynagrodzenie zasadnicze wypłacane z wysługą lat od 5-20%;
  • praca w terenie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 5:00 do 21:00.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie;
  • staż pracy minimum 2 lata;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  • niekaralność/brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne rzestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Dokumenty w postaci listu motywacyjnego należy kierować drogą korespondencyjną na adres siedziby MZIDiT we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Zielna 13/21 lub na adres e-mail: biuro@mzidit.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe

ITS

SANIKO

STREFA